INTELLIGENT PDUs

รางไฟที่มีความฉลาดมากขึ้น รองรับการเชื่อมต่อผ่านระบบ Ethernet ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือผ่านทาง Web Browser และสามารถสั่งควบคุมรางไฟได้ ในรูปแบบของ Remote

There are no products to list in this category.

Featured