Product Code: Live view
Availability: In Stock
฿350,000.00
For more information
  • Email

    sales@g-net.co.th

  • Phone

    02 363 4355 (auto)

    Mon - Fri: 8:30 - 18:00

Contact form

ระบบ GIS มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้ใช้งานในลักษณะการดูข้อมูลในพื้นที่บริเวณกว้าง และเน้นภาพรวม สามารถกำ าหนดความสำาคัญ

ของข้อมูลในการเข้าถึงหลายระดับ แบะสามารถนำาระบบภาพแบบ live view ขึ้น Website ของหน่วยงานได้ เพื่อช่วยประชา สัมพันธด์

ด้านต่างๆ เช่น การป้องกันภัย เป็นต้น การทำางานหลักจะแสดงผลในลักษณะของ Point (เน้นการแสดงผลกล้องวงจรปิด), L ine

(เน้นการแสดงผลสายต่างๆ) และ Area (เน้นการแสดงผลพื้นที่ ขอบเขตต่ างๆ)

*Pack 10 license

** Price per license please call.


Write a review

Note: HTML is not translated!